საპენსიო კალკულატორი


დაგროვებული თანხა

62,419

ყოველთვიური პენსია

494

ყოველთვიური პენსია
(დღევანდელი მსყიდველუნარიანობით)

238

* ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია წარმოადგენს საილუსტრაციო მასალას და მის სისწორეზე daitvale.ge პასუხისმგებელი არ არის. ვებგვერდს აქვს მხოლოდ ზოგად-საორიენტაციო დანიშნულება. კალკულატორი ითვალისწინებს 3%-იან ინფლაციას და წლიური საპროცენტო სარგებლის ყოველთვიურად დარიცხვას. მომავალში საპენსიო შენატანი შეიცვლება ხელფასის ზრდის/შემცირების შემთხვევაში. საპენსიო კალკულატორი საბოლოო ფორმით შემუშავდება კანონპროექტის დამტკიცების შემდეგ. კალკულატორში შეგიძლიათ შეცვალოთ ხელფასის ოდენობა, დაგროვების და განკარგვის პერიოდები, წლიური პროცენტი და გამოთვალოთ, რამდენი გექნებათ პენსია. გაითვალისწინეთ, რომ მიღებული შედეგი პირობითია და ის შესაძლოა ზუსტად არ ემთხვეოდეს საბოლოო თანხას.